HomePrava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe 2/2Starimo zajednoVijestiPrava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe 2/2

Prava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe 2/2

TEKST JE AŽURIRAN 10. 5. 2024. GODINE U SKLADU S IZMJENAMA ZAKONA

Osim novčanih vrsta pomoći o kojima smo pisali u prethodnom članku, starije osobe mogu ostvariti pravo na sljedeće socijalne usluge:

Savjetovanje je socijalna usluga kojom stručna osoba u neposrednom kontaktu potiče korisnika na razvoj novih mogućnosti sagledavanja životne situacije sa svrhom prevladavanja teškoća, stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu. Obuhvaća individualni rad s korisnikom i/ili članovima njegove obitelji radi prevladavanja teškoća koje je moguće riješiti kratkotrajnim intervencijama.

Socijalna usluga kojom stručna osoba u neposrednom kontaktu pomaže korisniku otkloniti teškoće u funkcioniranju u različitim područjima života s naglaskom na ponašajne, emocionalne, interpersonalne, socijalne, obrazovne, razvojne i organizacijske aspekte života. Temelji se na
terapijskom odnosu u kojem se radi na smanjivanju aktualnih teškoća ili prevladavanju kriznih situacija. Usluga može trajati do šest mjeseci, a obuhvaća intenzivan rad s korisnikom i/ili članovima njegove obitelji.

Obiteljska medijacija je socijalna usluga kojom se rješavaju sukobi i sporna pitanja između članova obitelji uz pomoć obiteljskog medijatora. Svrha usluge je postizanje zajedničkog sporazuma i pregovaranje o spornim pitanjima. Pruža ju obiteljski medijator, a pruža se u trajanju od tri do osam
medijacijskih susreta u razdoblju do šest mjeseci.

Psihosocijalna podrška obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrška kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno – jezičnih, socijalnih ili
odgojnih vještina korisnika. Može se pružati pojedincu, obitelji ili udomitelju, individualno ili u grupi.


Usluga psihosocijalne podrške pojedincu odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi s invaliditetom, starijom životnom dobi, kriznim stanjima, nasiljem u obitelji te u drugim nepovoljnim okolnostima. Usluga se odobrava na temelju procjene rizike, snaga i potreba, a u skladu s individualnim planom promjene.


Usluga psihosocijalne podrške obitelji odobrava se radi prevladavanja obiteljskih teškoća i osnaživanja obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu. Odobrava se kada se problemi i teškoće mogu riješiti samo promjenama u obitelji uz stručnu pomoć i podršku.

Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osobi s invaliditetom osigurava pomoć i podrška u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija. Svrha usluge je povećati stupanj samostalnosti i uključenosti u zajednicu te ostvariti ravnopravnost osobe s invaliditetom s drugima.


Uslugu osobne asistencije osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjima pruža osobni asistent, osobi s oštećenjem sluha i gluhoslijepoj osobi pruža komunikacijski posrednik, a osobi s
oštećenjem vida uslugu pruža videći pratitelj.

Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne priznaje se osobi:

 • koja ostvaruje uslugu pomoći u kući
 • kojoj je osigurana usluga smještaja ili organiziranog stanovanja
 • čiji član obitelji ima priznato pravo na status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj (osim ako: živi sa samohranim roditeljem, živi u jednoroditeljskoj obitelji, živi u dvočlanom kućanstvu, živi u
  kućanstvu s dvije ili više osoba s invaliditetom ili ako je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe)
 • koja ostvaruje pravo na njegovatelja na temelju drugih propisa
 • koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
 • koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj ne priznaje se osobi:

 • kojoj je osigurana usluga smještaja ili organiziranog stanovanja
 • čiji član obitelji ima priznato pravo na status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 • koja ostvaruje pravo na njegovatelja na temelju drugih propisa
 • kojoj član kućanstva može pružiti uslugu pratnje i pomoći u svakodnevnim aktivnostima sukladno njezinim potrebama
 • koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
 • koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Broj sati usluge koju korisnik može ostvariti kao i sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge utvrđeno je Zakonom o osobnoj asistenciji (NN 71/2023).

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Odobrava se starijoj osobi kojoj je prema procjeni Zavoda potrebna pomoć druge osobe ili osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Usluga se odobrava ako:

 • osoba nema mogućnost da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili dijete
 • osoba nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje
 • osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
 • prosječan mjesečni prihod samca ili prihod članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka ne prelazi iznos od 199,08 eura.

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 199,08 eura, a nije veći od 265,45 eura, korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete odobrava se 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Usluga pomoći u kući obuhvaća:

 • organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)
 • obavljanje kućnih poslova
 • održavanje osobne higijene i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak:

 • cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno
 • poludnevni boravak može trajati od 4 do 6 sati dnevno


Uslugom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, a radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.


Boravak se može odobriti jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Smještaj je socijalna usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji ili pružanjem drugih socijalnih usluga.


Smještajem se osigurava stanovanje i aktivnosti uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba, a koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Pravo na uslugu smještaja ne priznaje se osobi:

 • koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
 • kojoj pomoć i njegu pružaju članovi obitelji
 • kojoj je odobrena socijalna usluga pomoć u kući
 • kojoj se pomoć i njega osiguravaju u okviru zdravstvene zaštite na primarnoj razini ili putem različitih programskih aktivnosti u dovoljnoj mjeri, opsegu ili intenzitetu

Starije osobe uslugu smještaja mogu dobiti u domu za starije, udomiteljskoj obitelji, vjerskoj zajednici koja pruža uslugu smještaja ili kod pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost
smještaja poput privatnih domova za starije.

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu. Pomoć i potpora se pružaju u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba, a radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.


Usluga se osobama starije životne dobi može odobriti ukoliko samostalno zadovoljavaju svoje potrebe odnosno kojima je djelomično potrebna pomoć pri zadovoljavanju osnovnih potreba, osobama ovisnoj o alkoholu, drogama, kockanju ili drugim oblicima ovisnosti, žrtvi obiteljskog nasilja, žrtvi trgovanja ljudima ili beskućniku.

Usluga se može organizirati u stambenim jedinicama koje uključuju obiteljsku kuću ili stan gdje se može primiti maksimalno osam starijih osoba.

Prava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe istaknuta slika

Za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi možete se obratiti Hrvatskom zavodu za socijalni rad Beli Manastir Ul. kralja Tomislava 37, 31300, Beli Manastir 031 705 155.

Za izradu ovog teksta korišten je Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) i Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22).

Ovaj tekst objavljen je u sklopu projekta Starimo zajedno koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike .