HomeInkluzijom do zapošljavanja – faza I

Inkluzijom do zapošljavanja – faza I

Kratki opis projekta

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 120 krajnjih korisnika (starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Kamenac, Karanac, Zmajevac, Kotlina, Mirkovac).

Udruga žena Izvor provodi razne projekte osnaživanja i zapošljavanja žena i brige za stare, nemoćne i ekstremno siromašne od 2001., a od 2006. kontinuirano provodimo program “Spas za nas” dio čega su bili javni radovi za pomoć u kući koji su se provodili od 2013. do 2016. i kroz koje je zaposleno 30ak žena (i 4 muškarca), stoje za posljedicu imalo i ostvarenje odlične suradnje s Zavodom za zapošljavanje u Belom Manastiru.

Udruga je 2013., prva u Osječko-baranjskoj županiji i među prvima u RH dobila licencu Ministarstva socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga sto je bilo potvrda dugogodišnjeg kvalitetnog rada i podizanja kvalitete na višu razinu standarda pružanja socijalnih usluga. Cijeli proces licenciranja i orijentacije na socijalne usluge je postao model za uključivanje civilnog sektora u proces deinstitucionalizacije socijalnih usluga u Istočnoj Hrvatskoj, te putem IRIS Network i ostalim zemljama na Balkanu. Udruga je, zbog uspješnih projekata zapošljavanja žena i pružanja socijalnih usluga sudjelovala 2013.-2014. u radnoj skupini za socijalno planiranje i izradu Socijalne strategije Osječko-baranjske županije kao predstavnik civilnog sektora.

Kroz rad na javnim radovima i pružanju socijalnih usluga,ostvarena je odlična suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb i Općinom Kneževi Vinogradi. Udruga na području Općine djeluje kao produžena ruka Centra za socijalnu skrb jer imamo odličan uvid u realno stanje na terenu. Općina je dio provedbe socijalnih programa spustila na Udrugu iz razloga sto Udruga kao akter civilnog sektora efikasnije provodi humanitarne i socijalne programe i akcije. Uzimajući u obzir navedeno, Udruga je postala pouzdan partner lokalnoj samoupravi i institucijama u rješavanju socijalnih pitanja i ublažavanju učinaka starosti, siromaštva i nezaposlenosti, te je partnerstvo na projektu “Inkluzijom do zapošljavanja” u sklopu programa “Zaželi” nastavak uspješne suradnje Udruge žena lzvor, Općine Kneževi Vinogradi, Centra za socijalnu skrb i Zavoda za zapošljavanje.

Uloge obveznih partnera su definirane pozivom,dok će Općina kao ključan akter na lokalnoj razini sudjelovati u identifikaciji korisnika i krajnjih korisnika, definiranju prioriteta, savjetovanju i podršci u provođenju projekta i pružanju financijske potpore, te će svoje komunikacijske kanale staviti na raspolaganje za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta ,,Inkluzijom do zapošljavanja”. Nakon potpisivanja Ugovora, svi partneri će sklopiti Sporazum o partnerstvu u kojem će detaljno biti definirani prava i obveze nositelja i svih partnera.

Udruga posjeduje vlastite operativne, odnosno tehničke i upravljačke kapacitete za provođenje projekta, koje će dodatno osnažiti partneri svojim kapacitetima- obvezni partneri u sklopu uloge definirane pozivom, a Općina Kneževi Vinogradi prvenstveno iskustvom u provedbi ESF projekata, javne nabave i financijskim kapacitetom kako bi se osiguralo glatko provođenje projekta.

U Udruzi je trenutačno zaposleno 5 osoba: voditeljica ureda , pomoćni radnik te tri geronto domaćice i njegovateljice. Udrugom upravlja peteročlani upravni odbor na čijem je čelu Predsjednica Udruge što osigurava efikasno i kvalitetno upravljanje. Udruga je organizacijski podijeljena na dvije ustrojbene jedinice, Opću za provođenje svih programa i aktivnosti udruge i Posebnu ustrojbenu jedinicu za pružanje usluge pomoći u kući koja je ustrojena radi izbjegavanja preklapanja korisnika i dvostrukog financiranja, koja ima vlastito vodstvo imenovano od strane Upravnog odbora.

Udruga je 2017. završila trogodišnji proces usklađivanja sa Standardima kvalitete pružanja socijalnih usluga Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji postavljaju visoke standarde za sve aspekte djelovanja udruge, uključujući transparentno i uredno upravljanje, financijsko poslovanje, evaluaciju i izvještavanje i suradnju sa lokalnom zajednicom i relevantnim institucijama. Posljedica je uska suradnja Udruge, Opcine, HZZa i CZSSa Beli Manastir na uočavanju problema i iznalaženju rješenja –  pojedinačnih, projektnih i programskih.

Projektni partneri će ostvarivati svoje uloge u projektu inicijalno u

aktivnosti br.1. – Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina – kroz identificiranje potencijalnih korisnica i upućivanje na nositelja i indetificiranju krajnjih korisnika koje će zaposlene žene posjećivati. Nadalje, partneri će doprinijeti promidžbi i vidljivosti projekta, te će sudjelovati u redovnom praćenju, vrednovanju i kontroli provedbe projekta.

Prakticni dio osposobljavanja ciljane skupine ce se odvijati uUdruzi zena, prvo kroz trodnevni trening i orijentaciju, potom kroz prakticni rad s krajnjim korisnicima na terenu uz strucno vodstvo vise medicinske sestre.

Aktivnost br. 2. – Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina će se obavljati u Osijeku ili Belom Manastiru u za to licenciranim subjektima ovisno o preferencijama korisnica.

Projekt “lnkluzijom do zapošljavanja” će dugoročno doprinijeti dostupnosti kvalitetne radne snage iz zakinutih dijelova društva – žena iz ruralne sredine.

U sklopu Aktivnosti 2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, 10 žena s margine radnog sustava će se obrazovati i osposobiti kako bi unaprijedile svoja znanja i vještine i postale konkurentnije na tržištu rada sto će imati uistinu dugoročne posljedice. Nadalje, kroz Aktivnost 1 – Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, 10 žena će skupiti neprocjenjivo iskustvo rada sa starijim i nemoćnim osobama koje je ključno za efikasno provođenje socijalnih usluga.

Treba uzeti u obzir i nezaustavljivi trend iseljavanja mladih iz Istočne Hrvatske i ostanak starijeg stanovništva na ruralnom području. Kada se na te dvije činjenice doda i proces deinstitucionalizacije socijalnih programa, očito je da će na istoku Hrvatske postojati velika potreba za radnom snagom koja će provoditi strategiju deinstitucionalizacije i pružati razne oblike pomoći i podrške u kući starijem i izoliranom ruralnom stanovništvu. Same aktivnosti projekta “lnkluzijom do zapošljavanja”su postavljene tako da će krajnji outputi biti 10 osoba s iskustvom i osposobljenih za kvalitetno i samostalno pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, prvenstveno pomoći u kući.

Sustav socijalne skrbi u RH je u procesu transformacije prema izvaninstitucionalnj mreži pružatelja usluga i povećanju mogućnosti ostanka u vlastitom domu uz kvalitetan sustav pomoći podrške koji je višestruko učinkovitiji, jeftiniji i humaniji od koncentriranja starih i nemoćnih osoba uvelike i sterilne institucije. Taj sustav neće zaživjeti ako ne budu za koju godinu postojali prvenstveno ljudski resursi koji će biti dostatni pokriti rastuće potrebe stanovništva koje je sve starije.

“Inkluzijom do zapošljavanja” direktno doprinosi stvaranju tih ljudskih kapaciteta iz bazena postojeće marginalizirane i neiskorištene radne snage koja zbog osobnih okolnosti nije sklona emigracijama i koja će na taj način biti otvorena mogućnost za održiva radna mjesta.

Također, projektni tim će tijekom projekta steći nova znanja i iskustva provedbe projekta ovakvog volumena, te će se učvrstiti suradnja između Udruge, lokalne samouprave i partnerskih institucija.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projektom će se zaposliti 15 pripadnica ciljane skupine teško zapošljivih žena kako bi se ublažile posljedice visoke nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ujedno će se pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalna uključenost i povećanje kvalitete života 105 krajnjih korisnika, starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju. 

Kratki opis projekta

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 105 krajnjih korisnika (starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Kamenac, Karanac, Zmajevac, Kotlina, Mirkovac).

Strateški okvir

Projekt se uklapa u ciljeve Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH u periodu 2015.-2017., Nacionalnog programa reformi 2017., Deklaraciji o stanju i perspektivama razvoja i napretka Osječko-baranjske županije (2016.), Strategiji razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020. U dijelu koji se odnosi na zapošljavanje, socijalnu uključenost i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga.

Inovativni pristup – na području Općine do sada nije postojao program koji je omogućavao ciljanoj skupini obrazovanje uz rad koje nije nužno vezano za sam posao. Ovo je inovativan pristup koji će privuci ciljanu skupinu.

Rezultati

1.

10 žena ciljane skupine zaposleno na 24 mjeseca

2.

10 žena steklo javnu ispravu o programu obrazovanja ili osposobljavanja

3.

Pružena pomoć u kući za 90 krajnjih korisnika

4.

Osnaženi unaprijeđen radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nizom razinom obrazovanja

5.

Smanjene posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva

6.

Potaknuta socijalna uključenost i povećana razina kvalitete života krajnjih korisnika

Aktivnosti

Obrazovanje i osposobljavanje

10 žena će proći programe obrazovanja i osposobljavanja u Osijeku ili Belom Manastiru u za to licenciranim subjektima

Vođenje projekta obuhvaća

Povezivanje ključnih sudionika projekta; provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva; financijsko upravljanje projektom; izvještavanje

Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina

10 žena na poslovima pomoći u kući za 90 osoba na 24 mjeseca. Zaposlene žene će proći trening unutar Udruge. Poslovi geronto domaćica obuhvaćaju brigu za osobnu čistoću, pranje rublja, presvlačenje postelje, čistoću prostora i sanitarija, pripravljanje jednostavnih jela, pranje posuda, provođenje Iiječničkih savjeta, redovito uzimanje lijekova, promatranje izlučevina, o dijetalnom režimu, odvikavanje od ovisnosti (pušenje, alkohol ili lijekova), plaćanje računa, nabavka namirnica, odjeće, obuće, ogrjeva i zimnice, održavanje kontakta sa obitelji, brinuti se za odnos okoline prema korisniku, pomoć kod realizacije prava.

Vidljivost i informiranje

Izrada promotivnih materijala; organiziranje svečanih događanja s ciljem promicanja ciljeva i rezultata projekata (početna i završna konferencija); izrada i ažuriranje web-stranica o provedbi projekta; Informiranje prema svim ciljanim skupinama kako je to predviđeno unutar Uputa za korisnike sredstava- informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014.- 2020.

Sažetak

,,lnkluzijom do zapošljavanja” je projekt zapošljavanja žena u sklopu programa Zaželi Ministarstva rada i mirovinskog sustava.. Nositelj projekta je Udruga žena Izvor, a partneri su Općina Kneževi Vinogradi, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir i Zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek. Projektom je planirano zapošljavanje 10 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada na 24 mjeseca koje će pružati pomoć i podršku u kući za 90 starijih i nemoćnih i na drugi način socijalno ugroženih osoba.

Osobne i lokalne specifičnosti krajnjih korisnika (pogotovo pripadnici mađarske nacionalne manjine) su takve da su nepovjerljivi i zatvoreni prema institucijama i udrugama što otežava utvrđivanje stvarnih potreba starijeg, siromašnog i izoliranog ruralnog stanovništva. Projekt će doprinijeti otvaranju krajnjih korisnika za daljnje aktivnosti (u budućim projektima). Projektne aktivnosti pomoći u kući, koje su iznimno potrebne i korisne, dovesti će do dugoročno veće zainteresiranosti krajnjih korisnika za sudjelovanjem u raznim aktivnostima civilnog sektora i stvoriti će se povjerenje prema civilnom sektoru.

Krajnji korisnici su već i prije provedbe identificirani tako sto je provedeno terensko anketiranje 91 osobe za koje smo imali saznanja kroz naše ostale outreach aktivnosti da su u eventualnoj potrebi za razne oblike socijalne podrške. Kao nuspojava projektne aktivnosti zapošljavanja žena na poslovima pomoći u kući, mapirati će se stvarne potrebe starijeg ruralnog stanovništva koja će se kasnije upotrebljavati u različite svrhe (istraživanje, strateško planiranje, preporuke vlastima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, kreiranje novih modela pružanja socijalnih usluga koji će direktno odgovarati mapiranim potrebama, etc.)