ZAPOŠLJAVANJE

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-27 od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ”Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”, broj poziva: UP.02.1.1.16., za provedbu projekta „Inkluzijom do zapošljavanja- faza III“, kodni broj UP.02.1.16.0054. Udruga žena „Izvor“ raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Inkluzijom do zapošljavanja- faza III“, kodni broj UP.02.1.16.0054.

– radnica za pomoć u kući –

BROJ RADNICA KOJI SE TRAŽI: 15

MJESTO RADA: naselja Općine Kneževi Vinogradi

VRSTA ZAPOSLENJA: Puno radno vrijeme tijekom 6 mjeseci

VRSTA ZAPOSLENJA: Na određeno; novootvoreni poslovi

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: Bez naknade

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 18.01.2023.

NATJEČAJ VRIJEDI DO: 25.01.2023.

UVJETI NA RADNOM MJESTU: Terenski rad

OPIS POSLOVApružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama:

pomoć u kućanskim poslovima, dostavi namirnica, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl., pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl. te drugi poslovi vezani uz skrb i socijalno uključivanje starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

 • Punoljetnost
 • Razina školovanja: najviše srednjoškolska razina obrazovanja
 • Prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to:

 • Žene od 50 godina i više,
 • Žene-osobe s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja,
 • Azilantice,
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • Liječe ovisnice,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine,
 • Beskućnice
 • Dodatne ranjive skupine

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

 1. Zamolba (vlastoručno potpisana)
 2. Životopis
 1. Preslika osobne iskaznice
 2. Preslika dokaza o završenoj školi ili Izjava o nezavršenoj školi (ukoliko je primjenjivo)
 3. Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanja (datum izdavanja potvrde treba biti nakon objave ovog oglasa).

Pripadnice ranjivih skupina uz gore navedenu dokumentaciju dostavljaju i sljedeće dokaze pripadnosti ovoj skupini i to:

 1. žene od 50 godina i više
  • osobna iskaznica,
 2. osobe s invaliditetom
  • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 3. žrtve trgovanja ljudima
  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 4. žrtve obiteljskog nasilja
  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 5. azilantice
  • odluku o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 6. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
  • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 7. liječene ovisnice
  • potvrdu institucije/udruge pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 8. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci
  • potvrdu o otpuštanju
 9. pripadnice romske nacionalne manjine
  • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 10. beskućnice
  • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica. 
 11. Dodatne ranjive skupine
 • Potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidatkinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni poziv s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjenju traženih uvjeta pripadnosti ranjivoj skupini podnose se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Udruga žena „Izvor“, Glavna 78; 31309 Kneževi Vinograd,i s naznakom: za Javni oglas za prijam u radni odnos u projektu „Inkluzijom do zapošljavanja- faza III, UP.02.1.1.16.0054“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruge.

S kandidatkinjama prijavljenim na Javni poziv koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva provest će se testiranje putem intervjua s povjerenstvom za provedbu Javnog poziva. O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidatkinje će biti obaviještene na e-mail adresu ili broj telefona koje su navele u zamolbi.

Prijavom na javni poziv kandidatkinje daju privolu Udruzi žena „Izvor“ da njihove osobne podatke obrađuju u svrhu provođenja javnog poziva.


Poslodavac

Poslodavac: Udruga žena „Izvor“


Kontakt:

 • osobni dolazak: Glavna 78, Kneževi Vinogradi, od 08.00 h-13.00 h
 • pisana zamolba: Glavna 78, Kneževi Vinogradi 31309