HomePrava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe 1/2Starimo zajednoVijestiPrava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe 1/2

Prava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe 1/2

TEKST JE AŽURIRAN 10. 5. 2024. GODINE U SKLADU S IZMJENAMA ZAKONA

Za priznavanje prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi potrebno se obratiti Hrvatskom zavodu za socijalni rad na čijem području nadležnosti starija osoba ima prebivalište.

Ukoliko osoba nema prebivalište u RH mjesno je nadležan Zavod prema mjestu boravišta u RH, a ako osoba nema boravište onda je mjesno nadležan Zavod prema mjestu posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta u RH, ako nema ništa od navedenog onda je mjesno nadležan Zavod prema mjestu na kojemu je nastao povod za vođenje postupka.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi starije osobe mogu ostvariti određena prava i usluge. O ostvarivanju tih prava odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

 

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu je novčana pomoć koja se kolokvijalno naziva „socijalna pomoć“ ili „socijala“. Priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Uvjeti za priznavanje prava utvrđuju se na temelju ostvarenih prihoda samca ili kućanstva te na temelju imovine koje osoba ili kućanstvo posjeduje.


Iznosi naknade se razlikuju, pa se tako starijoj osobi koja je samac zajamčena minimalna naknada može priznati u iznosu od 195,00 EUR. Ukoliko starija osoba ne živi sama već je član kućanstva, iznos zajamčene minimalne naknade ovisi o statusu svakog pojedinog člana kućanstva. Primjerice, ukoliko u kućanstvu žive dvije starije osobe, zajamčena minimalna naknada može iznositi 285,00 EUR.


U slučaju da samac ili kućanstvo ostvaruju prihod, visina zajamčene minimalne naknade utvrđuje se kao razlika između iznosa zajamčene minimalne naknade i mjesečnog prihoda samca ili kućanstva. To podrazumijeva da su prihodi manji od iznosa zajamčene minimalne naknade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti svi korisnici zajamčene minimalne naknade osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, te žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.


Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.


Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, a Općina Kneževi Vinogradi detaljnije uređuje ovo pitanje Odlukom o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Kneževi Vinogradi.

Naknada za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji su:

  1. korisnici zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva koje ostvaruje zajamčenu minimalnu naknadu
  2. korisnici nacionalne naknade za starije osobe ili član kućanstva koji živi s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe
  3. korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ili član kućanstva koji živi u kućanstvu s korisnikom navedene novčane naknade, te
  4. korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata ili član kućanstva koji živi s korisnikom novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.


Korisnici prava naknadu mogu iskoristiti kroz subvenciju troškova električne energije.

Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.


Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 331,81 EUR za samca odnosno 464,53 EUR za kućanstvo. U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, može se jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 1.327,23 EUR.

Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba osobe: koja nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i koja je u trenutku smrti bila korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju rješenja Zavoda.


Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu pogreba odnosno u mjestu posljednjeg prebivališta korisnika u Republici Hrvatskoj u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske.


U iznos se uračunavaju i troškovi prijevoza do mjesta pogreba odnosno do državne granice u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske.

Pravo na naknadu za osobne potrebe korisnika priznaje se starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju u iznosu od 33,18 EUR mjesečno.


Naknada za osobne potrebe prestaje ako prestaje usluga smještaja ili organiziranog stanovanja, te ako korisnik ostvari prihod kojim može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba u priznatom iznosu.

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.


Priznaje se odrasloj osobi s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima kojoj je utvrđen drugi, treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta. Stupanj težine invaliditeta, kao i razina potpore inkluzivnog dodatka utvrđuje Zavod na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.


Osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja pravo na inkluzivni dodatak se ne može priznati. Detaljnije odredbe o zaprekama za priznavanje prava kao i razine potpore opisane su u člancima 10., 11., 12. i 13. Zakona o inkluzivnom dodatku (NN 156/2023).

Pravo na status njegovatelja priznaje se za njegu osobe s invaliditetom koja:

  1. je u potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika njegovatelj osposobljen,
  2. je u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala,
  3. ima poremećaj iz autističnog spektra četvrtog stupnja ili
  4. ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba

Pravo na status njegovatelja priznaje se osobi po izboru osobe s invaliditetom uz njezinu suglasnost, odnosno suglasnost njegovog zakonskog zastupnika i koja je punoljetna ima poslovnu sposobnost nije lišena roditeljske skrbi ima psihofizičke sposobnosti za pružanje potrebne njege i pomoći i koji pruža njegu živi u kućanstvu s osobom s invaliditetom je osposobljena za pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji pruža njegu.


Za priznavanje ovog prava važno je da starija osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora.


Njegovatelj ima pravo na naknadu za obavljanje njege, prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Također, ima pravo i na korištenje odmora te naknadu tijekom korištenja navedenog odmora kao i za vrijeme privremene nesposobnosti za pružanje njege.

Prava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe 1/2 istaknuta slika

Za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi možete se obratiti Hrvatskom zavodu za socijalni rad Beli Manastir Ul. kralja Tomislava 37, 31300, Beli Manastir 031 705 155.

Ovaj tekst objavljen je u sklopu projekta Starimo zajedno koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike .