Prava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe 2/2

Osim novčanih vrsta pomoći o kojima smo pisali u prethodnom članku, starije osobe mogu ostvariti pravo na sljedeće socijalne usluge:

Pomoć u kući

To je usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Ona se odobrava:

 • starijoj osobi kojoj je prema procjeni Zavoda potrebna pomoć druge osobe
 • osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za odobravanje usluge pomoć u kući

 • osoba nema mogućnost da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili dijete
 • osoba nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba (osim stana ili kuće koju osoba koristi za stanovanje)
 • osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora)
 • prosječan mjesečni prihod samca ili prihod članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka ne prelazi iznos od 199,08 eura.

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 199,08 eura, a nije veći od 265,45 eura, korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete odobrava se 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Usluga pomoć u kući obuhvaća:

 • organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)
 • obavljanje kućnih poslova
 • održavanje osobne higijene i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uslugu pomoć u kući pruža dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Boravak

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak:

 • cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno
 • poludnevni boravak može trajati od 4 do 6 sati dnevno.

Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Boravak se može odobriti jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Pružatelji usluge boravka

Uslugu boravka pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Smještaj

Usluga smještaja slična je usluzi organiziranog stanovanja, no djelatnost se obavlja u većem opsegu. Ova usluga, što se tiče starijih osoba, je razvijenija nego li usluga organiziranog stanovanja. Smještaj se pruža svakoj starijoj osobi koja treba intenzivnu skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, ako to nije moguće osigurati u vlastitoj obitelji ili pružanjem drugih socijalnih usluga.

Starije osobe uslugu smještaja mogu dobiti u domu za starije, udomiteljskoj obitelji, vjerskoj zajednici koja pruža uslugu smještaja ili kod pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost smještaja poput privatnih domova za starije.

Usluga smještaja se ne može priznati starijoj osobi koja je potpisala ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju te starijoj osobi koja koristi uslugu pomoć u kući.

Pravo na naknadu za osobne potrebe korisnika priznaje se starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju u iznosu od 33,18 EUR mjesečno.

Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

Usluga se može organizirati u stambenim jedinicama koje uključuju obiteljsku kuću ili stan gdje se može primiti maksimalno osam starijih osoba.

Prava iz sustava socijalne skrbi drugi dio

Za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi možete se obratiti Hrvatskom zavodu za socijalni rad Beli Manastir Ul. kralja Tomislava 37, 31300, Beli Manastir 031 705 155.

Za izradu ovog teksta korišten je Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) i Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22).

Ovaj tekst objavljen je u sklopu projekta Starimo zajedno koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike .