Izvor pomoći

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sljedeće dvije godine financirat će naš novi projekt Izvor pomoći. Radi se o projektu prijavljenom na poziv organizacijama civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti i organizaciju prijevoza.

Projektom osiguravamo besplatan prijevoz za 250 osoba starije životne dobi s područja općine Kneževi  Vinogradi koji si sami ne mogu osigurati prijevoz te na taj način povećavamo kvalitetu njihova života i zdravlja te ostanka u vlastitim domovima. Prijevozi će se odnose na posjete liječniku, bolnici, drugim institucijama i za potrebe zadovoljavanja drugih nužnih potreba.

Plakat 
Izvor pomoći

Starimo zajedno

Starimo zajedno Udruga žena Izvor

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u studenom 2022. godine pozvalo je organizacije civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti.

Uložili smo nešto truda i rada i prijavili projektni prijedlom za organizaciju dnevnih aktivnosti za naše mještane. U siječnju 2023. godine su objavljeni rezultati prema kojima smo osigurali provedbu prijavljenog projekta za ovu 2023. i sljedeću 2024. godinu.

Projektom Starimo zajedno ćemo osigurati aktivnosti za 50 korisnika, osoba starije životne dobi s područja Općine Kneževi Vinogradi. One će unaprijediti kvalitetu njihovog života i zdravlja. Aktivnosti su sportsko-rekreativne, kreativne, kulturne i zabavne. Više informacija o tome što smo pripremili i kako se uključiti možete očekivati uskoro.

Plakat Starimo zajedno

Zapošljavanje u projektu Zaželi – faza III

8. veljače 2023. godine potpisali smo ugovore o radu na određeno vrijeme sa zaposlenicama. One će narednih 6 mjeseci pružati pomoć i potporu u kući za korisnike projekta Inkluzijom do zapošljavanja faza III UP.02.1.1.16.0054. Podsjećamo, korisnici su osobe starije od 65 godina i/ili nemoćne osobe sa područja općine Kneževi Vinogradi.

Zaposlenice projekta Inkluzijom do zapošljavanja – faza III UP.02.1.1.16.0054

ODLUKA POVJERENSTVA

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme

I.

Primaju se u radni odnos na određeno vrijeme u Udrugu žena „Izvor“ na radno mjesto Radnice za pomoć u kući- projekt „Inkluzijom do zapošljavanja-faza III” –„Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III “ – UP.02.1.1.16.0054 – 15 izvršiteljica, u trajanju od 6 kalendarskih mjeseci, slijedeće radnice:

 • Gordana Aćimović, Hrvatske Republike 59, Kneževi Vinogradi
 • Vesna Kubik, Petefi Šandora 14, Suza
 • Ljubinka Dokić, Naselje Hrvatskih branitelja 50C, Kneževi Vinogradi
 • Dragica Lozanov, Glavna 46, Kneževi Vinogradi
 • Dragica Baltin, Petefi Šandora 20, Karanac
 • Biserka Vučenović, Svetozara Miletića 42, Kneževi Vinogradi
 • Aleksandra Cvijić, Svetozara Miletića 57, Kneževi Vinogradi
 • Piroška Ador, Mala Dunavska 4, Zmajevac
 • Valerija Laco, Petefi Šandora 1 R; Karanac
 • Gordana Odri, Željeznička 10, Suza
 • Gordana Jovandić, Petefi Šandora 24, Karanac
 • Radojka Požnjak, Maršala Tita 49, Suza
 • Beata Maurić, Rakova 3, Zmajevac
 • Ibolyka Karasi, Glavna 42, Kotlina
 • Radojka Dragojlov, Svetozara Miletića 68, Kneževi Vinogradi

II.

Sa radnicama će se sklopiti Ugovori o radu, kojima će se utvrditi datum početka rada, podaci o plaći, te drugi podaci određeni Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.16.0054, sklopljenim između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruge žena „Izvor“, dana 27.12.2022. godine i Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14127/17).

O b r a z l o ž e nj e

Udruga žena „Izvor“ raspisala je javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto: radnica za pomoć u kući- u sklopu projekta „Inkluzijom do zapošljavanja-faza III“– „Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III“ – UP.02.1.1.16.0054 – 15 izvršiteljica, predviđeno trajanje radnog odnosa je 6 kalendarskih mjeseci.

Od ukupno 24 prijavljenih kandidatkinja, svih 24 su pripadnice ciljne skupine (nezaposlene osobe s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem). Od 24 prijavljene kandidatkinje, 14 ih pripadaju ranjivoj skupini (žene od 50 godina i više, žene-osobe s invaliditetom,  žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječe ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, dodatne ranjive skupine) definiranoj Pozivom na prijavu za natječaj i Ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0054.

Prema uvjetima Ugovora, prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ranjivih skupina te su stoga sve kandidatkinje (njih 14) koje pripadaju ranjivoj skupini odabrane za zapošljavanje. Povjerenstvo je donijelo zaključak da se u radni odnos kao 15. osoba za zapošljavanje prima Aleksandra Cvijić, mlađa osoba, koja živi u ruralnom području koje je teško pogođeno iseljavanjem mladih osoba zbog nedostatka poslova, čime je trajno narušena demografska slika. S obzirom na navedeno te zbog Aleksandrinog prethodnog radnog iskustva kao geronto domaćice, posjedovanja vozačke dozvole B kategorije i osobnog automobila (mogućnost obilaska krajnjih korisnika na udaljenim područjima općine Kneževi Vinogradi) Povjerenstvo je odlučilo kako je navedeno.

Kneževi Vinogradi, 03.02.2023.                                                                                     

Predsjednica Udruge

Katarina Bajsić

ZAPOŠLJAVANJE

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-27 od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ”Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”, broj poziva: UP.02.1.1.16., za provedbu projekta „Inkluzijom do zapošljavanja- faza III“, kodni broj UP.02.1.16.0054. Udruga žena „Izvor“ raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Inkluzijom do zapošljavanja- faza III“, kodni broj UP.02.1.16.0054.

– radnica za pomoć u kući –

BROJ RADNICA KOJI SE TRAŽI: 15

MJESTO RADA: naselja Općine Kneževi Vinogradi

VRSTA ZAPOSLENJA: Puno radno vrijeme tijekom 6 mjeseci

VRSTA ZAPOSLENJA: Na određeno; novootvoreni poslovi

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: Bez naknade

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 18.01.2023.

NATJEČAJ VRIJEDI DO: 25.01.2023.

UVJETI NA RADNOM MJESTU: Terenski rad

OPIS POSLOVA: pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama:

pomoć u kućanskim poslovima, dostavi namirnica, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl., pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl. te drugi poslovi vezani uz skrb i socijalno uključivanje starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

 • Punoljetnost
 • Razina školovanja: najviše srednjoškolska razina obrazovanja
 • Prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to:

 • Žene od 50 godina i više,
 • Žene-osobe s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja,
 • Azilantice,
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • Liječe ovisnice,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine,
 • Beskućnice
 • Dodatne ranjive skupine

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

 1. Zamolba (vlastoručno potpisana)
 2. Životopis
 1. Preslika osobne iskaznice
 2. Preslika dokaza o završenoj školi ili Izjava o nezavršenoj školi (ukoliko je primjenjivo)
 3. Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanja (datum izdavanja potvrde treba biti nakon objave ovog oglasa).

Pripadnice ranjivih skupina uz gore navedenu dokumentaciju dostavljaju i sljedeće dokaze pripadnosti ovoj skupini i to:

 1. žene od 50 godina i više
  • osobna iskaznica,
 2. osobe s invaliditetom
  • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 3. žrtve trgovanja ljudima
  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 4. žrtve obiteljskog nasilja
  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 5. azilantice
  • odluku o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 6. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
  • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 7. liječene ovisnice
  • potvrdu institucije/udruge pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 8. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci
  • potvrdu o otpuštanju
 9. pripadnice romske nacionalne manjine
  • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 10. beskućnice
  • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica. 
 11. Dodatne ranjive skupine
 • Potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidatkinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni poziv s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjenju traženih uvjeta pripadnosti ranjivoj skupini podnose se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Udruga žena „Izvor“, Glavna 78; 31309 Kneževi Vinograd,i s naznakom: za Javni oglas za prijam u radni odnos u projektu „Inkluzijom do zapošljavanja- faza III, UP.02.1.1.16.0054“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruge.

S kandidatkinjama prijavljenim na Javni poziv koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva provest će se testiranje putem intervjua s povjerenstvom za provedbu Javnog poziva. O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidatkinje će biti obaviještene na e-mail adresu ili broj telefona koje su navele u zamolbi.

Prijavom na javni poziv kandidatkinje daju privolu Udruzi žena „Izvor“ da njihove osobne podatke obrađuju u svrhu provođenja javnog poziva.


Poslodavac

Poslodavac: Udruga žena „Izvor“


Kontakt:

 • osobni dolazak: Glavna 78, Kneževi Vinogradi, od 08.00 h-13.00 h
 • pisana zamolba: Glavna 78, Kneževi Vinogradi 31309

Inkluzijom do zapošljavanja- faza III UP.02.1.16.0054

27. 12. 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz ”Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” za projekt „Inkluzijom do zapošljavanja- faza III“, kodni broj UP.02.1.16.0054. Projekt provodi Udruga žena „Izvor“ u partnerstvu s Općinom Kneževi Vinogradi, Hrvatskim zavodom za socijalni rad PU (područni ured) Beli Manastir i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područna služba Osijek.

Korisnik projekta Udruga žena Izvor
Partner Općina Kneževi Vinogradi
Partner Hrvatski zavod za socijalni rad PU (područni ured) Beli Manastir
Partner HZZ područna služba Osijek

Kratki opis projekta: Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 105 krajnjih korisnika (starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Kamenac, Karanac, Zmajevac, Kotlina, Mirkovac).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom će se zaposliti 15 pripadnica ciljane skupine teško zapošljivih žena kako bi se ublažile posljedice visoke nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ujedno će se pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalna uključenost i povećanje kvalitete života 105 krajnjih korisnika, starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt će neminovno utjecati na smanjenje broja institucionaliziranih osoba.

Ukupna vrijednost projekta: 741.600,00 HRK (98.427, 24 EUR)

(fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)

Iznos bespovratnih sredstava: 741.600,00 HRK (98.427, 24 EUR)

(fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)

Iznos potpore: 100%

Razdoblje provedbe projekta: 8 mjeseci, od 27. 12. 2022. do 27. 8. 2023.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Učinkoviti ljudski potencijali - Zaželi - Faza II
faza II, zaželi, kneževi vinogradi, izvor

08.03.2021. godine 15 zaposlenica s područja općine Kneževi Vinogradi počelo je s pružanjem podrške i potpore u kućanstvu za 120 krajnjih korisnika (osoba starijih od 65 godina i nemoćnih osoba). Projekt se provodi na području općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Kamenac, Karanac, Zmajevac, Kotlina, Mirkovac).

zaželi, faza II zaposlenice
Inkluzijom do zapošljavanja, zaželi, faza II, Izvor, Kneževi Vinogradi

U prostorijama Udruge žena Izvor u Kneževim Vinogradima u manjim skupinama održane su orijentacijske radionice s ciljem međusobnog upoznavanja, učenja osnova komunikacijskih vještine (asertivna komunikacija) definiranja uloge geronto-domaćice u životu korisnika. Zaposlenice su se upoznale i s redovnim radom Udruge, elementima i aktivnostima projekta na kojem su zaposlene. Kroz praktične vježbe u malim skupinama predstavile su se, prepričale su svoja zapažanja u zajednici, te naučile kako upoznati korisnika, kako komunicirati sa korisnikom, kako procijeniti korisnikovu preostalu funkcionalnu sposobnost te ponuditi odgovarajuću pomoć za pojedinca. Bilo je riječi o etici i profesionalnoj tajni, primjeni znanja o gerontologiji, o opažanju (gledati slušati i pamtiti), te se stjecanju povjerenja, pokazivanju empatije, odgovornost prema korisniku, pružanju podrške (socijalizacija). Također, zaposlenice su upoznate sa najčešćim bolestima treće životne dobi, karakteristike postupaka kod bolesti, ovisnosti o lijekovima, alkoholu, kako spriječiti povrede i postupak kod istih. Jedna od tema bila je i higijensko dijetalni program za dug život: prehrana, tjelesna aktivnost i redovito uzimanje lijekova.

Kratki opis projekta: Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 120 krajnjih korisnika (starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Kamenac, Karanac, Zmajevac, Kotlina, Mirkovac).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom će se zaposliti 15 pripadnica ciljane skupine teško zapošljivih žena koje će se osposobiti na način da to unaprijedi njihov radni potencijal te bi se tako ublažile posljedice visoke nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ujedno će se pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalna uključenost i povećanje kvalitete života 120 krajnjih korisnika, starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt će neminovno utjecati na smanjenje broja institucionaliziranih osoba.

Korisnik: Udruga žena “Izvor”         

Partneri:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – regionalni ured Osijek,

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir,

Općina Kneževi Vinogradi                

Ukupna vrijednost projekta: 1.391.660,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava:1.391.660,00 HRK

Iznos potpore: 100%

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci, od 12.01.2021. do 12.07.2022.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Učinkoviti ljudski potencijali - Zaželi - Faza II

Kratki opis projekta Inkluzijom do zapošljavanja UP.02.1.1.05.0110:

Udruga od 2001. rješava goruće probleme: poboljšati status žena u ruralnoj zajednici i pružiti pomoć marginaliziranim skupinama (nemoćne i starije osobe, osobe s invaliditetom, beskućnici, ekstremno siromašni). U tu svrhu je razvijen projekt Inkluzijom do zapošljavanja s dva cilja:

 1. Poboljšati status 10 žena u nepovoljnom položaju
 2. Pružiti pomoć i podršku za 90 osoba u nepovoljnom položaju

U 16 godina rada ustanovljeno je kroz neposredno opažanje, kontinuirano anketiranje i evaluaciju rezultata aktivnosti da su žene na ruralnom području Baranje u iznimno nepovoljnom položaju. Rat i tranzicija 90ih, opadanje ekonomskih aktivnosti i potrebe za radom u poljoprivredi i nedostatak obrazovanja su ostavili katastrofalne posljedice na stanovništvo, a žene u dodatno otežanu situaciju.

Indeks razvijenosti Općine Kneževi Vinogradi je 60,55% što je ispod 75% hrvatskog prosjeka. Poslovi koji su dostupni na prometno nepovezanom i izoliranom području za osobe bez obrazovanja ili s niskim stupnjem obrazovanja su isključivo sezonski poslovi koji zahtijevaju mladu i zdravu osobu koja može raditi u nadnici po 10 sati na njivi ili vinogradu. Tijekom iznimno vrućih ljeta 2016.i 2017.(+40C) svaki dan je barem jedna žena pala u nesvijest na poslu zbog nemogućih radnih uvjeta. Ovaj tempo žene starije od 50 godina bez ozbiljnog rizika za svoje zdravlje (time i dobrobit vlastitih obitelji)ne mogu pratiti.

U evidenciji imamo 23 žene iz marginaliziranih skupna iz Karanca, Kneževih Vinograda, Suze, Zmajevca, Kotline i Kamenca koje pripadaju u skupine starijih od 50 godina, bez obrazovanja, samo s osnovnom školom, dugotrajno nezaposlene, samohrane majke s dvoje ili vise djece, osobe s lakšim stupnjem invaliditeta ili pripadnice nacionalnih manjina (prvenstveno Roma) koje zbog osobnih okolnosti i prometne izoliranosti nemaju šanse za zapošljavanje. 10 žena iz ove najranjivije skupine će dobiti radno mjesto.Nakon godina propadanja, dobit će poštenu priliku raditi i obrazovati se, stvoriti pozitivnu sliku o sebi i pružiti svojim obiteljima nadu. One će biti lice programa Zaželi.

Naličje programa Zaželi je starije, izolirano, usamljeno, siromašno i nemoćno stanovništvo kojima će se pružiti pomoć i podrška. Krajnji korisnici projekta su osobe starije životne dobi s ruralnog područja Općine.

Aktivnosti

 1. Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina: 10 žena na poslovima pomoći u kući za 90 osoba na 24 mjeseca. Zaposlene žene će proći trening unutar Udruge. Poslovi geronto domaćica obuhvaćaju brigu za osobnu čistoću, pranje rublja, presvlačenje postelje, čistoću prostora i sanitarija, pripravljanje jednostavnih jela, pranje posuda, provođenje Iiječničkih savjeta, redovito uzimanje lijekova, promatranje izlučevina, o dijetalnom režimu, odvikavanje od ovisnosti (pušenje, alkohol ili lijekova), plaćanje računa, nabavka namirnica, odjeće, obuće, ogrjeva i zimnice, održavanje kontakta sa obitelji, brinuti se za odnos okoline prema korisniku, pomoć kod realizacije prava.
 2. Obrazovanje i osposobljavanje: 10 žena će proći programe obrazovanja i osposobljavanja u Osijeku ili Belom Manastiru u za to licenciranim subjektima
 3. Vođenje projekta obuhvaća: povezivanje ključnih sudionika projekta; provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva; financijsko upravljanje projektom; izvještavanje
 4. Vidljivost i informiranje: izrada promotivnih materijala; organiziranje svečanih događanja s ciljem promicanja ciljeva i rezultata projekata (početna i završna konferencija); izrada i ažuriranje web-stranica o provedbi projekta; Informiranje prema svim ciljanim skupinama kako je to predviđeno unutar Uputa za korisnike sredstava- informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014.- 2020.

Rezultati

 1. 10 žena ciljane skupine zaposleno na 24 mjeseca
 2. 10 žena steklo javnu ispravu o programu obrazovanja ili osposobljavanja
 3. Pružena pomoć u kući za 90 krajnjih korisnika
 4. Osnaženi unaprijeđen radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nizom razinom obrazovanja
 5. Smanjene posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva
 6. Potaknuta socijalna uključenost i povećana razina kvalitete života krajnjih korisnika

Strateški okvir

Projekt se uklapa u ciljeve Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH u periodu 2015.-2017., Nacionalnog programa reformi 2017., Deklaraciji o stanju i perspektivama razvoja i napretka Osječko-baranjske županije (2016.), Strategiji razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020. U dijelu koji se odnosi na zapošljavanje, socijalnu uključenost i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga.

Inovativni pristup – na području Općine do sada nije postojao program koji je omogućavao ciljanoj skupini obrazovanje uz rad koje nije nužno vezano za sam posao. Ovo je inovativan pristup koji će privuci ciljanu skupinu.

INFORMACIJA O PROVEDBENIM KAPACITETIMA I ODABIRU PARTNERA

Udruga žena Izvor provodi razne projekte osnaživanja i zapošljavanja žena i brige za stare, nemoćne i ekstremno siromašne od 2001., a od 2006. kontinuirano provodimo program “Spas za nas” dio čega su bili javni radovi za pomoć u kući koji su se provodili od 2013. do 2016 .i kroz koje je zaposleno 30ak žena (i 4 muškarca), stoje za posljedicu imalo i ostvarenje odlične suradnje s Zavodom za zapošljavanje u Belom Manastiru.

Udruga je 2013., prva u Osječko-baranjskoj županiji i među prvima u RH dobila licencu Ministarstva socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga sto je bilo potvrda dugogodišnjeg kvalitetnog rada i podizanja kvalitete na višu razinu standarda pružanja socijalnih usluga. Cijeli proces licenciranja i orijentacije na socijalne usluge je postao model za uključivanje civilnog sektora u proces deinstitucionalizacije socijalnih usluga u Istočnoj Hrvatskoj, te putem IRIS Network i ostalim zemljama na Balkanu. Udruga je, zbog uspješnih projekata zapošljavanja žena i pružanja socijalnih usluga sudjelovala 2013.-2014 . u radnoj skupini za socijalno planiranje i izradu Socijalne strategije Osječko-baranjske županije kao predstavnik civilnog sektora.

Kroz rad na javnim radovima i pružanju socijalnih usluga,ostvarena je odlična suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb i Općinom Kneževi Vinogradi. Udruga na području Općine djeluje kao produžena ruka Centra za socijalnu skrb jer imamo odličan uvid u realno stanje na terenu. Općina je dio provedbe socijalnih programa spustila na Udrugu iz razloga sto Udruga kao akter civilnog sektora efikasnije provodi humanitarne i socijalne programe i akcije. Uzimajući u obzir navedeno, Udruga je postala pouzdan partner lokalnoj samoupravi i institucijama u rješavanju socijalnih pitanja i ublažavanju učinaka starosti, siromaštva i nezaposlenosti, te je partnerstvo na projektu “Inkluzijom do zapošljavanja” u sklopu programa “Zaželi” nastavak uspješne suradnje Udruge žena lzvor, Općine Kneževi Vinogradi, Centra za socijalnu skrb i Zavoda za zapošljavanje.

Uloge obveznih partnera su definirane pozivom,dok će Općina kao ključan akter na lokalnoj razini sudjelovati u identifikaciji korisnika i krajnjih korisnika, definiranju prioriteta, savjetovanju i podršci u provođenju projekta i pružanju financijske potpore, te će svoje komunikacijske kanale staviti na raspolaganje za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta ,,Inkluzijom do zapošljavanja”. Nakon potpisivanja Ugovora, svi partneri će sklopiti Sporazum o partnerstvu u kojem će detaljno biti definirani prava i obveze nositelja i svih partnera.

Udruga posjeduje vlastite operativne, odnosno tehničke i upravljačke kapacitete za provođenje projekta, koje će dodatno osnažiti partneri svojim kapacitetima- obvezni partneri u sklopu uloge definirane pozivom, a Općina Kneževi Vinogradi prvenstveno iskustvom u provedbi ESF projekata, javne nabave i financijskim kapacitetom kako bi se osiguralo glatko provođenje projekta.

U Udruzi je trenutačno zaposleno 5 osoba: voditeljica ureda , pomoćni radnik te tri geronto domaćice i njegovateljice. Udrugom upravlja peteročlani upravni odbor na čijem je čelu Predsjednica Udruge što osigurava efikasno i kvalitetno upravljanje. Udruga je organizacijski podijeljena na dvije ustrojbene jedinice, Opću za provođenje svih programa i aktivnosti udruge i Posebnu ustrojbenu jedinicu za pružanje usluge pomoći u kući koja je ustrojena radi izbjegavanja preklapanja korisnika i dvostrukog financiranja, koja ima vlastito vodstvo imenovano od strane Upravnog odbora.

Udruga je 2017. završila trogodišnji proces usklađivanja sa Standardima kvalitete pružanja socijalnih usluga Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji postavljaju visoke standarde za sve aspekte djelovanja udruge, uključujući transparentno i uredno upravljanje, financijsko poslovanje, evaluaciju i izvještavanje i suradnju sa lokalnom zajednicom i relevantnim institucijama. Posljedica je uska suradnja Udruge, Opcine, HZZa i CZSSa Beli Manastir na uočavanju problema i iznalaženju rješenja –  pojedinačnih, projektnih i programskih.

Projektni partneri će ostvarivati svoje uloge u projektu inicijalno u

aktivnosti br.1. – Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina – kroz identificiranje potencijalnih korisnica i upućivanje na nositelja i indetificiranju krajnjih korisnika koje će zaposlene žene posjećivati. Nadalje, partneri će doprinijeti promidžbi i vidljivosti projekta, te će sudjelovati u redovnom praćenju, vrednovanju i kontroli provedbe projekta.

Prakticni dio osposobljavanja ciljane skupine ce se odvijati uUdruzi zena, prvo kroz trodnevni trening i orijentaciju, potom kroz prakticni rad s krajnjim korisnicima na terenu uz strucno vodstvo vise medicinske sestre.

Aktivnost br. 2. – Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina će se obavljati u Osijeku ili Belom Manastiru u za to licenciranim subjektima ovisno o preferencijama korisnica.

KRATKI OPIS NA KOJI ĆE NAČIN ODRŽIVOST REZULTATA BITI ZAJAMČENA NAKON ZAVRŠETKA PROJEKTA

Projekt “lnkluzijom do zapošljavanja” će dugoročno doprinijeti dostupnosti kvalitetne radne snage iz zakinutih dijelova društva – žena iz ruralne sredine.

U sklopu Aktivnosti 2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, 10 žena s margine radnog sustava će se obrazovati i osposobiti kako bi unaprijedile svoja znanja i vještine i postale konkurentnije na tržištu rada sto će imati uistinu dugoročne posljedice. Nadalje, kroz Aktivnost 1 – Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, 10 žena će skupiti neprocjenjivo iskustvo rada sa starijim i nemoćnim osobama koje je ključno za efikasno provođenje socijalnih usluga.

Treba uzeti u obzir i nezaustavljivi trend iseljavanja mladih iz Istočne Hrvatske i ostanak starijeg stanovništva na ruralnom području. Kada se na te dvije činjenice doda i proces deinstitucionalizacije socijalnih programa, očito je da će na istoku Hrvatske postojati velika potreba za radnom snagom koja će provoditi strategiju deinstitucionalizacije i pružati razne oblike pomoći i podrške u kući starijem i izoliranom ruralnom stanovništvu. Same aktivnosti projekta “lnkluzijom do zapošljavanja”su postavljene tako da će krajnji outputi biti 10 osoba s iskustvom i osposobljenih za kvalitetno i samostalno pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, prvenstveno pomoći u kući.

Sustav socijalne skrbi u RH je u procesu transformacije prema izvaninstitucionalnj mreži pružatelja usluga i povećanju mogućnosti ostanka u vlastitom domu uz kvalitetan sustav pomoći podrške koji je višestruko učinkovitiji, jeftiniji i humaniji od koncentriranja starih i nemoćnih osoba uvelike i sterilne institucije. Taj sustav neće zaživjeti ako ne budu za koju godinu postojali prvenstveno ljudski resursi koji će biti dostatni pokriti rastuće potrebe stanovništva koje je sve starije.

“Inkluzijom do zapošljavanja” direktno doprinosi stvaranju tih ljudskih kapaciteta iz bazena postojeće marginalizirane i neiskorištene radne snage koja zbog osobnih okolnosti nije sklona emigracijama i koja će na taj način biti otvorena mogućnost za održiva radna mjesta.

Također, projektni tim će tijekom projekta steći nova znanja i iskustva provedbe projekta ovakvog volumena, te će se učvrstiti suradnja između Udruge, lokalne samouprave i partnerskih institucija.

SAŽETAK:

,,lnkluzijom do zapošljavanja” je projekt zapošljavanja žena u sklopu programa Zaželi Ministarstva rada i mirovinskog sustava.. Nositelj projekta je Udruga žena Izvor, a partneri su Općina Kneževi Vinogradi, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir i Zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek. Projektom je planirano zapošljavanje 10 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada na 24 mjeseca koje će pružati pomoć i podršku u kući za 90 starijih i nemoćnih i na drugi način socijalno ugroženih osoba.

Osobne i lokalne specifičnosti krajnjih korisnika (pogotovo pripadnici mađarske nacionalne manjine) su takve da su nepovjerljivi i zatvoreni prema institucijama i udrugama što otežava utvrđivanje stvarnih potreba starijeg, siromašnog i izoliranog ruralnog stanovništva. Projekt će doprinijeti otvaranju krajnjih korisnika za daljnje aktivnosti (u budućim projektima). Projektne aktivnosti pomoći u kući, koje su iznimno potrebne i korisne, dovesti će do dugoročno veće zainteresiranosti krajnjih korisnika za sudjelovanjem u raznim aktivnostima civilnog sektora i stvoriti će se povjerenje prema civilnom sektoru.

Krajnji korisnici su već i prije provedbe identificirani tako sto je provedeno terensko anketiranje 91 osobe za koje smo imali saznanja kroz naše ostale outreach aktivnosti da su u eventualnoj potrebi za razne oblike socijalne podrške. Kao nuspojava projektne aktivnosti zapošljavanja žena na poslovima pomoći u kući, mapirati će se stvarne potrebe starijeg ruralnog stanovništva koja će se kasnije upotrebljavati u različite svrhe (istraživanje, strateško planiranje, preporuke vlastima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, kreiranje novih modela pružanja socijalnih usluga koji će direktno odgovarati mapiranim potrebama, etc.)